Người Tìm Việc

Nexus có thể làm gì cho Người lao động nước ngoài:

  • Cung cấp những thông tin liên quan về công việc chuyên nghiệp và bán lành nghề vối các nhà tuyển dụng ở Canada
  • Giúp đảm bảo đối xử công bằng nơi làm việc đối với tất cả người lao động tai Canada và phản ánh các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng lao động.
  • Đảm bảo tất cả kinh nghiệm làm việc tại Canada có giá trị trước khi điền vào và nộp bất kỳ đơn xin trở thành thường trú nào cho Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada.
  • Góp phần đóng góp để đạt được các mục tiêu trở thành một thành viên đóng góp cho xã hội và văn hóa của Canada.
  • Giúp chuyển đổi và hòa nhập vào xã hội và lối sống của Canada.