Định Cư Diện Đầu Tư

Chương trình Định Cư Diện Đầu Tư (SUV) Canada là con đường duy nhất dành cho các doanh nhân nước ngoài có ý tưởng kinh doanh sáng tạo và đổi mới để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Chương trình này cung cấp cho những doanh nhân này nền tảng hoàn hảo để khởi động doanh nghiệp của họ với sự hỗ trợ mà họ cần ở Canada. Điều này giúp kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho công dân Canada và thường trú nhân hiện tại. Chính phủ Canada khuyến khích các Công ty khởi nghiệp như vậy và cung cấp cho họ các nguồn lực cần thiết để giúp họ thành công.

Những người nộp đơn xin Thị thực Khởi nghiệp tiềm năng thành công theo chương trình này có thể nhận được tư cách thường trú nhân và tiếp tục điều hành Công ty Khởi nghiệp của họ như dự kiến.