Chính Sách Bảo Mật

Tuyên bố quyền riêng tư thông tin cá nhân

Nexus Immigration & Recruitment cam kết bảo vệ tất cả thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi bởi khách hàng. Chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân và tài liệu của khách hàng sẽ được quản lý một cách hiệu quả hoàn toàn phù hợp với Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Alberta và các đạo luật liên quan và có liên quan khác.

Chính sách này áp dụng cho bất kỳ người nào cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân có nghĩa là thông tin về một cá nhân cụ thể. Điều này bao gồm tên, địa chỉ nhà và số điện thoại của một cá nhân, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân hoặc gia đình, số nhận dạng, thông tin tài chính, lịch sử giáo dục, vv.

Chúng tôi không thu thập thông tin từ những người truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các cá nhân khác với sự đồng ý được cung cấp từ khách hàng chính hoặc theo quy định của pháp luật.

Khách hàng sẽ được thông báo đầy đủ trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin và mục đích sử dụng thông tin sẽ được sử dụng. Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ loại thông tin cá nhân hay thông tin đặc quyền nào mà không có sự đồng ý hoặc sự hiểu biết của khách hàng.

Chúng tôi SẼ KHÔNG bán lại, phân phối hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba.

Sự đồng ý

Nexus Immigration & Recruitment sẽ luôn yêu cầu sự đồng ý để thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân và tài liệu của khách hàng, trừ trường hợp cụ thể nơi việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ mà không có sự đồng ý được ủy quyền hoặc yêu cầu theo pháp luật. Chúng tôi có thể cho rằng bạn đã đồng ý trong trường hợp bạn cung cấp thông tin vì mục đích rõ ràng.

Trong trường hợp chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trước ngày 1 tháng 1 năm 2004, chúng tôi cho rằng bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng và, nếu thích hợp, tiết lộ cho mục đích mà thông tin được thu thập.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn đối với một số mục đích và có thể không thể cung cấp một số dịch vụ nếu bạn không đồng ý cung cấp sự cho phép cho việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ một số thông tin cá nhân và tài liệu cụ thể. Trong trường hợp cần sự đồng ý rõ ràng, chúng tôi thường yêu cầu khách hàng cung cấp sự đồng ý của họ bằng miệng (trực tiếp, qua điện thoại), bằng văn bản (bằng cách ký vào một biểu mẫu cho phép, đánh dấu vào một ô trên biểu mẫu hoặc bằng điện tử (bằng cách nhấp vào một nút).

Trong những trường hợp không liên quan đến thông tin hoặc tài liệu nhạy cảm, chúng tôi có thể dựa vào sự cho phép “tự chọn không” (opt-out). Ví dụ, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin liên lạc của bạn cho các tổ chức khác mà chúng tôi tin rằng có thể liên quan hoặc có lợi cho tình huống của bạn, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn.

Một khách hàng có thể rút lại sự cho phép về việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân và tài liệu bất cứ lúc nào, trừ khi thông tin cá nhân đó là cần thiết để chúng tôi hoàn thành các nghĩa vụ và dịch vụ chuyên nghiệp hoặc pháp lý của mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực tôn trọng và hỗ trợ quyết định của bạn, nhưng chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ nếu chúng tôi không có thông tin cá nhân cần thiết.

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng mà không cần sự đồng ý chỉ khi có quy định pháp luật cho phép. Ví dụ, chúng tôi không cần yêu cầu sự đồng ý khi việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ là hợp lý cho một cuộc điều tra hoặc thủ tục pháp lý, để thu hồi khoản nợ đến tổ chức của chúng tôi, trong trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng, sức khỏe hoặc an toàn hoặc khi thông tin cá nhân đó là từ một danh bạ điện thoại công cộng.

Chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân và tài liệu của khách hàng chỉ cho mục đích mà thông tin đã được thu thập, trừ khi có quy định pháp luật cho phép. Pháp luật cũng cho phép chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc đó để thu hồi khoản nợ đến tổ chức của chúng tôi, nếu điều đó cần thiết.

Nếu chúng tôi muốn sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào vượt quá các dịch vụ cụ thể được cung cấp bởi tổ chức của chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn yêu cầu sự đồng ý của bạn trước.

Bảo vệ Thông tin Cá Nhân

Nexus Immigration & Recruitment sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo thông tin khách hàng chính xác và đầy đủ. Chúng tôi dựa trên khách hàng để thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi thông tin cá nhân của họ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ với tổ chức của chúng tôi. Nếu quý vị nhận thấy một lỗi trong thông tin của chúng tôi về quý vị, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ sửa chữa nó khi có yêu cầu và đúng mức có thể.

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo cách thích hợp với tính nhạy cảm của thông tin. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn bất kỳ sự mất mát, lạm dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin cá nhân nào, cũng như bất kỳ truy cập trái phép nào vào thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ thông báo cho Văn phòng Ủy viên Bảo vệ Thông tin và Quyền riêng tư của Alberta ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật nào ảnh hưởng đến thông tin cá nhân, nếu vi phạm đó tạo ra nguy cơ thực sự gây thiệt hại đáng kể cho cá nhân.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng chỉ trong thời gian hợp lý để đáp ứng các mục đích cho việc thu thập thông tin đó hoặc cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ biến thông tin cá nhân của khách hàng thành không nhận dạng được hoặc hủy bỏ các bản ghi chứa thông tin cá nhân khi thông tin đó không còn cần thiết nữa. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp khi hủy bỏ thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm việc xé nhỏ các bản ghi trên giấy và xóa vĩnh viễn các bản ghi điện tử.